Производствен процес

Ние от Керпи ЕООД си сътрудничим предимно с доставчици на слънчоглед, които са земеделски производители от Северна България. С повече от тях сме изградили дългогодишни партньорски взаимоотношения, което е гарант за качество на основната ни суровина.

Контрола на качеството започва още с приемането на суровината в базата за почистване и калиброване на семена. Извършва се анализ на средна представителна проба взета от лаборант и осъществена във фирмените лаборатории, оборудвани с модерна техника за контрол и анализ на суровините.

Почистването и калибрирането на продуктите се осъществява на производствена линия изградена с машини на фирми лидери в почистващата техника. Прилага се постоянен контрол за качеството на изходните фракции, които се заскладяват за последваща обработка – пакетаж, белене, пелетиране и др.

Производствената линия за белене на слънчоглед също е изградена с оборудване от водещи фирми в бранша. Контрола за качество и съответствие на получените продукти е строг и постоянен.

Производство на пелети

Тук в Керпи ЕООД сме разработили и изпълняваме програма за управление на отпадъците. Основните цели на програмата са:

  • намаляване и ограничаване на вредните въздействията върху околната среда, произтичащи от основната дейност на фирмата.
  • подобряване на ефективността на използваните ресурси.
  • наличие на здравословна и безопасна работна среда.

Отпадъкът от технологичното производство се преработва на 98% в пелети за горене, които от своя страна са широко използван и считан за един от екологично чистите начини за отопление, което се вписва във фирмената ни политика за опазване на околната среда.

Производствената линия за пелетиране на отпадък и слънчогледова люспа е реализирана с високотехнологично немско оборудване.

Производство на печени ядки

Другия основен дял от дейността на фирма Керпи ЕООД е печенето и пакетирането на ядки, слънчогледови и тиквени семки. Това производство се осъществява с помощта на най-модерна техника от водещи производители на оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Следвайки последните тенденции, всички наши продукти са пакетирани в защитена атмосфера, което позволява вкусовите качества, мириса и цвета на продукта да се запазят за по-дълъг период от време.

Осъществява се стриктен и надежден контрол посредством интегрирани системи за следене на основните суровини, като:

  • RFID система за проследяване на партиди и складови наличности.
  • системи за отчитане и непрекъснато наблюдение на температура и влага в складовите помощения.
  • система за постоянен мониторинг на показатели при термична обработка на продукти.

По време на целия производствен процес се осъществява текущ контрол на критичните контролни точки. От всяка една партида реализирана продукция се отделят средни контролни проби. Основна политика на фирмата свързана с контрола на качеството е през определен период от време да се изпращат мостри от нашите продукти за изследване в акредитирана лаборатория.